سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مردمى خدا را به امید بخشش پرستیدند ، این پرستش بازرگانان است ، و گروهى او را از روى ترس عبادت کردند و این عبادت بردگان است ، و گروهى وى را براى سپاس پرستیدند و این پرستش آزادگان است . [نهج البلاغه]
 
پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


نصایح بزرگان، پند حکیمانه


ارد
بزرگ: آدمیانی اندک ، تنها به هدف می اندیشند ! و بسیار کسان که هدفشان جز خانه نشین
کردن همان گروه و دسته کوچک نیست .


ارد
بزرگ: مردانی که بیشتر از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند خود بیشتر از دیگران
به نهاد زن می تازند .


ارد
بزرگ: آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند .


ارد
بزرگ: اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه
او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم .


ارد
بزرگ: پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .


ارد
بزرگ: آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند نه آنگونه که می خواهیم .


ارد
بزرگ: کسی که آدم پیش رویش را آنگونه که هست نمی بیند خیلی زود به مرز جدایی می رسد
.


ارد
بزرگ: هر قدر به دیگران احترام بگذاریم ، به ما احترام خواهند گذاشت .


ارد
بزرگ: آنکه مدام به کار دیگران سرک می کشد و کنجکاو است تا ببیند آنها چه می کنند مانند
سایه ایی بر دیوار است که مدام بدنبال ما می دود بدون آنکه از خود اختیاری داشته باشد
.


ارد
بزرگ: آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد ماند .


ارد
بزرگ: تنها با از خودگذشتگی برای دیگران می توان جاودانه شد .


ارد
بزرگ: نگارنده و سخنگویی که دیگران را کوچک و خوار می نامد ، خود چیزی برای نمایش و
بروز ندارد .


ارد
بزرگ: پیران جهان دیده همواره جوانان را به خروش و بیداری فرا می خوانند و بیماران
پیوسته از پایان هر خروشی دم می زنند این کار ! صوفی منشانی خموش ، روانه میدان زندگی
می کند .


ارد
بزرگ: نیرنگ پیران بدنهاد ، تنها با مرگ به پایان می رسد .


ارد
بزرگ: سرفرازی کشور بزرگترین خواست همگانی ست .


ارد
بزرگ: چه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ .


ارد
بزرگ: با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است .


ارد
بزرگ: ادب نمایه آغازین خرد است .


ارد
بزرگ: بد اندیشان و بد کرداران خیلی زود در آتش افکار و کردار اشتباهشان خواهند سوخت
.


ارد
بزرگ: روزهای خوش برای کژاندیش بسیار کوتاه و روز کیفر بسیار دراز .


ارد
بزرگ: بداندیش همیشه ، کارش گره می خورد .


ارد
بزرگ: بداندیش نخستین و آخرین مردار کردار خویش است .


ارد
بزرگ: چه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی تابند آنها در نهایت یا
به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را آشکارا ببینند .


ارد
بزرگ: ره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار
شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش .


ارد
بزرگ: نادانی ، خودخواهی به بار می آورد .


ارد
بزرگ: نادان همیشه از آز و فزون خواهی خویش خسته است .


ارد
بزرگ: آنانیکه همیشه در آرامش هستند لاابالی ترین آدمهایند .


ارد
بزرگ: آرامش اگر همیشگی باشد سستی و پلشتی در پی دارد .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


 سخنان ارزشمند، سخنان پند آموز


ارد
بزرگ: بارزترین و گرامی ترین گرایش گاندی ، میهن پرستی او بود .


ارد
بزرگ: تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .


ارد
بزرگ: آرمان را نباید فراموش ساخت اما می توان هر دم ، به روشی بهتر برای رسیدن به
آن اندیشید .


ارد
بزرگ: هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .


ارد
بزرگ: میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست .


ارد
بزرگ: همیشه بدنبال سرنوشتی بهتر برای خود باش ، و اگر کسب دانش آرمانت است هر آنچه
در این مسیر رنج ببری ارزشش را دارد .


ارد
بزرگ: کاش گوش به تجربه ها بسپاریم آموختن تجربه ها مانع از رسیدن به خواری و زبونی
است.


ارد
بزرگ: کسی که درد روشنگری و بازگویی تجربه را ندارد خود نیز زمانی برای بهره از آن
را نخواهد یافت .


ارد
بزرگ: خودخواه ، تجربه سخت تنهایی را ، پیش رو دارد .


ارد
بزرگ: آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .


ارد
بزرگ: آنکه هدفش را ساده و باز نموده کمتر دچار سر در گمی می گردد .


ارد
بزرگ: مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید .


ارد
بزرگ: با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .


ارد
بزرگ: بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد .


ارد
بزرگ: خودبینی ، خواستگاهش درون است و آدمی را شیفته خویش می سازد ، وارون بر این خواستگاه
افتادگی پیرامون ماست ، که همگان را به سوی ما می کشاند .


ارد
بزرگ: نقادی که در انتهای ارزیابی خویش ، راه و شیوه درست را نشان نمی دهد یاوه گویی
بیش نیست .


ارد
بزرگ: نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .


ارد
بزرگ: جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما
برای سازندگی باشد .


ارد
بزرگ: گفتاری که موجب گسستن همبستگی کشور گردد ، ریشه در سخیفی اندیشه گوینده آن دارد
.


ارد
بزرگ: کارمندان نابکار ، از دزدان و آشوبگران بیشتر به کشور آسیب می رسانند.


ارد
بزرگ: با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی
توانمند دارد .


ارد
بزرگ: کشوری که گروه های هدفمند سیاسی ندارد انتخابات هر روز بیشتر به پستی می گراید
.


ارد
بزرگ: دیوان سالاران بر این باور نباشند که انتخابات حقی است که آنها به مردم می دهند
! .


ارد
بزرگ: همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان
داشته باشی .


ارد
بزرگ: بخت همچون مرغی در گوش ما زمزمه می کند و ما را با خود به سوی می کشاند که باورش
را هم نمی کردیم .


ارد
بزرگ: بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و جهان کهکشان ها گره خورده است .


ارد
بزرگ: زندگی و بخت در یکدیگر تنیده شده اند تا جایی که گاهی بر این باور می شویم :
بخت ما در دست خود ماست ! .


ارد
بزرگ: چهره و کردارمان می تواند نمای بخت مان نیز باشد .


ارد
بزرگ: اگر هنجارهای سرزمینها نیرومند باشند انتقام هم گم می شود .


ارد
بزرگ: میوه کشتن ، کشته شدن است .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


جملات دانشمندان، جملات پند آموز


ارد
بزرگ: رایزن کسی است که می تواند از درون پیچیده ترین مشکلات ، ساده ترین و بهترین
راهها را بیابد .


ارد
بزرگ: بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود .


ارد
بزرگ: بدن ایستگاه روان نیست. بدن هدیه و ابزار روان است .


ارد
بزرگ: تاراج و شورش هیج گاه بهانه تاراج و شورش دیگر نیست .


ارد
بزرگ: هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی
.


ارد
بزرگ: آدم خودبین ، چاره ای جز فرود آمدن ، ندارد .


ارد
بزرگ: اگر غرورت را گم کرده ایی به کوهستان رو ، و اگر از جنگ خسته ایی به دریا .


ارد
بزرگ: فرمانروایان بی خرد ، مردم را شاگرد خویش می پندارند .


ارد
بزرگ: پادشاهی که مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست او در ته چاه کبر
و خود بینی فرو افتاده است .


ارد
بزرگ: کسی که عاشق خود و سرنوشت خویش نیست هیچ کاری از او بعید نیست .


ارد
بزرگ: اگر دست تقدیر و سرنوشت را فراموش کنیم پس از پیشرفت نیز افسرده و رنجور خواهیم
شد .


ارد
بزرگ: در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است .


ارد
بزرگ: باور بدبختی از خود بدبختی دردناکتر است .


ارد
بزرگ: بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .


ارد
بزرگ: سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .


ارد
بزرگ: اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند .


ارد
بزرگ: رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است . نکته فراموش شده جهان اندیشه ، تعریف
درست این حالت هاست .


ارد
بزرگ: نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .ارد
بزرگ: آنکه راستی نپوید گرفتار آمیزش با اهریمن است ، فرزند این آمیزش فتنه است و شورش
.


ارد
بزرگ: فرمانروایی که نتواند جلوی بیداد بزهکاران و چپاولگران را بگیرد شایستگی گرداندن
کشور را ندارد .


ارد
بزرگ: آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا
شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری
به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در
نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند .


ارد
بزرگ: خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست ، فرمانروایی
می کند .


ارد
بزرگ: فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های
خویش دارند .


ارد
بزرگ: اگر آماده نباشیم ارزشمندترین زمان ها را نیز از دست خواهیم داد ، و کسی که آماده
نیست بخت کمتری برای پیروزی خواهد داشت ، آمادگی یعنی بروز بودن در هر حرفه و کاری
.


ارد
بزرگ: کار ، بهترین تسکین دهنده ، افکار پریشان ، و غم است .


ارد
بزرگ: تمنای واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامدهای گیتی است .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


 سخنان حکیمانه فلاسفه، جملات زیبا


ارد
بزرگ: گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند
اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است .


ارد
بزرگ: تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش .


ارد
بزرگ: خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .


ارد
بزرگ: پیش از آنکه ناراستی ها ، در درون ما دره ایی مهیب پدید آورند به راستی ها باندیشیم
.


ارد
بزرگ: ارزش گذاردن به خویشتن خویش نباید سدی در برابر زدودن ناراستی هایمان باشد .


ارد
بزرگ: رَد راستی ، رَد خویشتن است .


ارد
بزرگ: فرمانروا در برکناری کارمند نابکار زمانی را نباید از دست دهد چون سیاهی کار
بزهکار در دید مردم خیلی زود دامن او را نیز خواهد گرفت .


ارد
بزرگ: به حال سرزمینی که روشنفکرش ، حرف فرمانروایان تمامیت خواه را تکرار می کند باید
گریست .


ارد
بزرگ: خود کامگان در ژرفنای وجود خویش گم می شوند .


ارد
بزرگ: آدمی ریشه در خاک و طبیعت زیبا دارد آنانی که پاکروانند نسیم دل انگیز این زیبایی
اند .


ارد
بزرگ: تنها مبارزه با ناراستی ها به ما ارزش داده و هم زیستی با تباهی سرافکندگی به
دنبال دارد .


ارد
بزرگ: ناراستی هایمان را بپذیریم چرا که بهانه آوردن ، دو چندان آنها را سنگین می کند
.


ارد
بزرگ: هیچ گاه از راستی و درستی خویش آزرده مباش چون همیشه در انتهای هر داستان تو
برنده ایی ! .


ارد
بزرگ: آنکه برنامه ها را از پایان به آغاز ، مورد ارزیابی قرار می دهد به راستی در
حال سرپوش گذاری بر روی چیزی است .


ارد
بزرگ: آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست .


ارد
بزرگ: برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی .


ارد
بزرگ: کژی و ناراستی ، شکاف و رخنه گاه اندیشه اهریمن خواهد شد .


ارد
بزرگ: افکار عمومی جایگاه آدمها را مشخص می کنند نه بر تخت نشینان .


ارد
بزرگ: آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است .


ارد
بزرگ: با ، رفته گان به جهان دیگر، نتوان همراه شد ، که این کوشش و همراهی عمر را بباد
می دهد .


ارد
بزرگ: آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .


ارد
بزرگ: میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .


ارد
بزرگ: یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست .


ارد
بزرگ: ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست .


ارد
بزرگ: در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد
.


ارد
بزرگ: واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است .


ارد
بزرگ: پندار و دیدمان بر روشنایی باشد و راستی ، بدینگونه راه های آینده ، روشن است
و هموار .


ارد
بزرگ: آنکه می گوید همه چیز خوب است و بدی وجود ندارد با کسی که همه چیز را اهریمنی
می پندارد تفاوتی ندارد . برآیند چنین افکار سخیفی به چاه نیستی گرفتار آمدن است تنها
کسانی خوبی را خوب می بینند که بدی و اهریمن را باور داشته باشند و از آن پرهیز کنند
.


ارد
بزرگ: آنکه برای وجود خویش ارزشی نمی پندارد ، شان و فر کسی را نگه نمی دارد .


ارد
بزرگ: بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری
چهره دیگران بزنیم .


ارد
بزرگ: ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست .


ارد
بزرگ: رویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد .


ارد
بزرگ: پندار های خواب و بیداری ما اگر ادامه یابند کم کم ساخته خواهند شد .


ارد
بزرگ: پندارهای پلید چاه های ژرفی ست که تشنه خردمندان است .


ارد
بزرگ: پندار های پاک در دل و روان آزادگان آشیانه دارد .


ارد
بزرگ: اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد همان به که زودتر رهایش کنیم .


ارد
بزرگ: شاگردانی که بدون نوآوری ! همواره سخن استاد خویش را تکرار می کنند هیچگاه برای
خود و استادشان فر و شکوهی ، ارمغان نمی آورند .


ارد
بزرگ: ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است .


ارد
بزرگ: بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .


ارد
بزرگ: دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .


ارد
بزرگ: هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر با هیچ جایگاهی درخور
ارزیابی نیست .


ارد
بزرگ: اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند .


ارد
بزرگ: در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند .


ارد
بزرگ: شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است .


ارد
بزرگ: در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .


ارد
بزرگ: خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست .


ارد
بزرگ: برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو .


ارد
بزرگ: روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان بزرگان، جملات کوتاه


ارد
بزرگ: اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در نهایت پیکرت از پای در خواهد
آمد .


ارد
بزرگ: ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد .


ارد
بزرگ: بسیاری از ستیز ها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی ست .


ارد
بزرگ: برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم .


ارد
بزرگ: مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد .


ارد
بزرگ: آنهایی که آمادگی برای پاسخگویی به تجاوز دشمن را با گفتن این سخن که : ” جنگ
بد است و باید مهربان بود ، درگیری کار بدیست” را رد می کنند ، ساده لوحانی هستند که
خیلی زود در تنور دشمن خواهند سوخت .


ارد
بزرگ: بدخو ، عمرش کم است .


ارد
بزرگ: آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست.


ارد
بزرگ: رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی .


ارد
بزرگ: جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن .


ارد
بزرگ: همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .


ارد
بزرگ: گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد .


امام
علی (ع)


آموختن
دانش در خردسالی ، همچوننقشی است که برروی سنگ کنده شود .


بحارالانوار:
1 / 224 /13


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
باقر (ع)


اگر
جوان شیعه ای را نزد من بیاورند که علم (دین) نمی آموزد ، او را تنبیه می کنم .


المحاسن
: 1 / 357 / 760


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


پیامبر
خدا (ص)


خداوند
متعال ، جوان توبه کار را دوست دارد .


کنز
العمًال : 10185


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


پیامبر
خدا (ص)


خداوند
جوانی را که جوانی خویش را در راه طاعت خداوند متعادل بگذراند دوست می دارد .


کنز
العمًال : 43060


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


از
شبهه حذر کنید ؛ زیرا که شبهه به قصد فتنه ( گمراه سازی ) ساخته شده است .


تحف
العقول : 155


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


خوشبخت
کسی است که در طاعت [خدا] اخلاص داشته باشد .پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


شجاعت
نیمی از عزت است .


غرر
الحکم :1662


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


شجاعت
، نصرتی نقد و فضیلتی آشکار است .


غرر
الحکم : 1700


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


هر
که درونش خوب باشد ، بیرونش نیز خوب خواهد بود .


غرر
الحکم : 8026


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
صادق (ع)


هر
گاه درون سالم شد ، برون نیرومند می شود .


الکافی
: 2/295/11


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


کسی
که شادی اش کم باشد ، آسایش او در مردن است .


بحار
الانوار : 78/12/70


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


اوقات
شادی ، غنیمت است .


غرر
الحکم : 1084


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


هر
شادمانی ، به همان اندازه تلخکامی در پی دارد .


غرر
الحکم : 4255


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


خوشبختی
آن است که به رستکاری بینجامد.


غرر
الحکم : 1122


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


برای
خدا به دیدن اهل طاعت او برو و هدایت را از اهل ولایت او بگیر .


غرر
الحکم : 5491


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


پیامبر
خدا (ص)


دیدار
کننده از برادر مسلمان خود ، اجرش بیشتر از شنونده است .


کنز
العمًال : 24665پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


دیدار
نیکان ، مایه آبادانی دل است .


بحار
الا نوار : 77/208/1


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


پیامبر
خدا (ص)


دید
و بازدید بذر محبت را می رویاند .


بحار
ال نوار 74/355/36


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


دیدار
برادران ، گر چه اندک باشند ، غنیمت بزرگی است .


الکافی
:2/179/16


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


پیامبر
خدا (ص)


یک
روز در میان دیدن کن ، تا محبًتت بیشتر شود .


بحار
الانوار : 74/355/36


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


دیدار
یک روز در میان ، از ملال و بیزاری ایمن است .


غرر
الحکم : 3139


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


امور
مربوط به خودت را نگه دار و دختر رازت را عروس هر خواستگاری مکن .


غرر
الحکم : 2305


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
صادق (ع)


راز
تو جزئی از خون توست ، پس نباید که در رگهای غیر رگهای تو جریان یابد .


بحار
الا نوار : 75/71/15


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


با
نادان ، رازی که طاقت کتمانش را ندارد ، در میان مگذار .


غرر
الحکم : 10265


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


راز
خود را به کسی که امانت دار نیست مسپار .


غرر
الحکم : 10166


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


سپاسگزاری
، خود ، یک پاداش دادن است .


غرر
الحکم : 1686پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان حکمت آمیز، سخنان ناب اندیشمندان و متفکران


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


سپاسگزاری
، بازگو کننده نیًت است و زبان درون .


غرر
الحکم : 1300


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


تشکر
کردن ، ارزشمند تر از نیکی کردن است ؛ زیرا تشکر باقی می ماند و نیکی از بین می رود
.


غرر
الحکم : 2176


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
حسن (ع)


پستی
این استکه سپاسگزار نیکی نباش .


تحف
العقول : 233


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
رضا (ع)


هر
که در قبال خوبی مردم تشکر نکند ، از خداون عزً و جلً هم تشکر نکرده است .


عیون
أخبار الرضا : 2/24/2


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


 


پیامبر
خدا (ص)


دست
خداوند متعال ، رحمت را بر فراز کسانی که خوبیهایشان نادیده گرفته می شود .


علل
الشرائع : 560/2


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
صادق (ع)


کسی
که بدرفتاری را زشت نشمارد ، در برابر خوبی هم سپاس نگزارد .


قرب
الاسناد : 160/585


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


ستمگری
، پیامد هایی مهلک دارد .


غرر
الحکم : 875


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


به
پیشگاه خدا ، ستمدیده وارد بشوید ، ولی ستمگر وارد نشوید .


نهج
البلاغه :الخطبه 151


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


هر
که به بندگان خدا ستم کند ، خداوند به جای بندگانش خصم و مدعی او باشد .


غرر
الحکم : 8250


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفهپنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


پندار
متفک
رین، سخنان برگزیده،


امام
باقر(ع)


ظلم
در دنیا ، همان ظلمات در آخرت است .


ثواب
الاعمال : 321/1


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


ستم
کردن به ناتوان زشت ترین نوع ستم است .


نهج
البلاغه : الکتاب 31


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
رضا (ع)


خشم
خداوند بر آن که به کسی ستم می کند که باوری جز خدا نمی یابد ، سخت است .


کنز
العمًال : 7605


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


ستمگر
را همین [ کیفر ] بس ، که فردای قیامت ، دو دست خویش را می گزد .


بحار
الانوار : 75/320/48


سخنان

بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


هر
که به تو ستم کند ، به تو سود رسانده و به خودش زیان زده است .


بحار
الانوار : 75/320/48


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
باقر (ع)


آنچه
ستمدیده ازدین ستمگر می گیرد بیشتر است از آنچه ستمگر از دنیای ستمدیده می ستاند .


بحار
الانوار : 75/311/15


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


بی
رغبتی به حکومت ستمگر ، به اندازه رغبت به حکومت دادگر است .


غرر
الحکم : 3448


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
کاظم (ع)


سختی
ستم را کسی می داند که به او ستم باشد .


بحار
الا نوار 78/326/35


سخنان
بزرگان، جملات کوتاه، سخنان حکیمانه فلاسفه


امام
علی (ع)


گمان
خردمندان صاحب دل ، نزدیکترین چیز به صواب است .


غرر
الحکم : 6074پنج شنبه 90 اردیبهشت 15 , ساعت 1:51 عصر


سخنان بزرگان، جملات کوتاه


ارد
بزرگ: فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ایی می نوشند که مردم را سیراب می کند .


ارد
بزرگ: سیاستمداری که تنها به پیشروی می اندیشد دمادم برای خویش دشمن تراشی می کند
.


ارد
بزرگ: آنگاه که مردم بر داشته های خویش آگاه باشند دیگر تن به ستم نمی سپارند .


ارد
بزرگ: سرنگونی با آدمهای شتابنده ( عجول ) زاده می شود .


ارد
بزرگ: شادی کجاست ؟ جای که همه ارزشمند هستند .


ارد
بزرگ: کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد .


ارد
بزرگ: سخن گفتن از دوستی و دشمنی پایدار در سیاست ، خنده آور است .


ارد
بزرگ: سرآمد دشواری و سختی دانایست و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود
گذر گیتی خواهد بست .


ارد
بزرگ: بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی
به گذشته می آموزیم : اشتباهاتی همچون برده داری ، همسر سوزی و … را آدمیان رها


نموده
اند ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد .


ارد
بزرگ: اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند .


ارد
بزرگ: اندیشه پروازگر است جایی فرودش آوریم که زیبایی خانه دارد .


ارد
بزرگ: آدمی تنها زمانی دربند رویدادهای روزمره نخواهد شد که در اندیشه ایی فراتر از
آنها در حال پرواز باشد .


ارد
بزرگ: اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است
.


ارد
بزرگ: تن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم .


ارد
بزرگ: گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می
گیرد .


ارد
بزرگ: فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند .


ارد
بزرگ: غروب جان آدمی ، سپیده دمی به جهان دیگر است .


ارد
بزرگ: آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن
خرد باشد و دانش .


ارد
بزرگ: زاد روز ما با تاری نادیدنی به هزاران زاد روز دیگر گره خورده است ، مرگ هم زاد
روزیست همانند زاده شدن که بدرودی است به جهانی دیگر…


ارد
بزرگ: جهان همواره در حال دگرگونی و رشد است نباید این پویندگی را زشت دانست ، باید
همراه بود و سهمی از این رشد را بر عهده داشت .


ارد
بزرگ: بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر
دیدگاههای نادرست خود می کنند.


ارد
بزرگ: نرمش و سازگاری با گیتی از هر کمین دلهره آوری ، رهایی مان خواهد بخشید .


ارد
بزرگ: گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش
است .


ارد
بزرگ: ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .


ارد
بزرگ: بازده روزهای سخت ، بسیار بیشتر از دوران سرخوشی ست .


ارد
بزرگ: روزهای سخت گامهای آینده ما را استوارتر و تندتر می کند .


ارد
بزرگ: امید در درون کسی که هنوز راهی را برای خویش برنگزیده جای نمی گیرد .<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ