سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بخل، دشمنی به بار می آورد . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:17 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

خاموشی زبان تندرستی انسان است . حضرت محمد ( ص ) 

در دوستی میانه نگهدار که شاید دوست روزی دشمن شود . حضرت محمد ( ص ) 

خوش رویی و مسالمت کلید جنت است . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس که خشم خود را فرونشاند خدا او را اجر دهد . حضرت محمد ( ص ) 

فرمان خدا را عزیز بدار تا خدا تو را عزیز کند . حضرت محمد ( ص ) 

از تکبر اجتناب کن وگرنه دوستی برای تو باقی نمی ماند . حضرت محمد ( ص ) 

دو دوست مانند دو دست اند که آلایش یکدیگر را می شویند . حضرت محمد ( ص ) 

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

انجام دادن کار نیک بهتر از آغاز کردن است . حضرت محمد ( ص ) 

بیش از سه روز قهر جایز نیست . حضرت محمد ( ص ) 

فقری سخت تر از نادانی نیست . حضرت محمد ( ص ) 

هیچ ثروتی نیرومندتر از عقل نیست . حضرت محمد ( ص ) 

خداوند تعالی گشاده رویی و آسان گیری را دوست دارد . حضرت محمد ( ص ) 

هنگام غلبه هوای نفس حق را مراعات کن . حضرت محمد ( ص ) 

حربه ضعیفان شکایت است 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:17 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

خاموشی زبان تندرستی انسان است . حضرت محمد ( ص ) 

در دوستی میانه نگهدار که شاید دوست روزی دشمن شود . حضرت محمد ( ص ) 

خوش رویی و مسالمت کلید جنت است . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس که خشم خود را فرونشاند خدا او را اجر دهد . حضرت محمد ( ص ) 

فرمان خدا را عزیز بدار تا خدا تو را عزیز کند . حضرت محمد ( ص ) 

از تکبر اجتناب کن وگرنه دوستی برای تو باقی نمی ماند . حضرت محمد ( ص ) 

دو دوست مانند دو دست اند که آلایش یکدیگر را می شویند . حضرت محمد ( ص ) 

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

انجام دادن کار نیک بهتر از آغاز کردن است . حضرت محمد ( ص ) 

بیش از سه روز قهر جایز نیست . حضرت محمد ( ص ) 

فقری سخت تر از نادانی نیست . حضرت محمد ( ص ) 

هیچ ثروتی نیرومندتر از عقل نیست . حضرت محمد ( ص ) 

خداوند تعالی گشاده رویی و آسان گیری را دوست دارد . حضرت محمد ( ص ) 

هنگام غلبه هوای نفس حق را مراعات کن . حضرت محمد ( ص ) 

حربه ضعیفان شکایت است 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:15 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

هر سکوتی که خالی از اندیشه بود خطاست . حضرت محمد ( ص ) 

مالی بهتر از عقل و عبادتی مانند تفکر نیست . حضرت محمد ( ص ) 

تو را از سه خوی ناپسند نهی می کنم رشک و آز و تکبر . حضرت محمد ( ص ) 

کم نصیب ترین مردم از سجایای مردانگی و فضایل انسانی دروغگویان هستند . حضرت محمد (ص) 

در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختی تو را بشناسد . حضرت محمد ( ص ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

از سعادت آدمی فرزند صالح است . حضرت محمد ( ص ) 

پیران خود را پاس بدارید تا کوچک ها پاس شما را نگه دارند . حضرت محمد ( ص ) 

هدیه بفرستید تا دوستی فزون گردد و نگرانی ها رفع شود . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس سکوت کند نجات یابد . حضرت محمد ( ص ) 

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

بهترین صدقه نگهداری زبان است . حضرت محمد ( ص ) 

محبوب ترین اعمال در نزد خدا ، شادی در دل مومن وارد کردن است . حضرت محمد ( ص ) 

بهترین عمل اجتناب از گناه است . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس کار نیک کند مسلمان باشد یا کافر خداوند او را پاداش می دهد . حضرت محمد ( ص ) 

داناترین مردم کسی است که از مردم نادان فرار کند . حضرت محمد ( ص ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:15 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

هر سکوتی که خالی از اندیشه بود خطاست . حضرت محمد ( ص ) 

مالی بهتر از عقل و عبادتی مانند تفکر نیست . حضرت محمد ( ص ) 

تو را از سه خوی ناپسند نهی می کنم رشک و آز و تکبر . حضرت محمد ( ص ) 

کم نصیب ترین مردم از سجایای مردانگی و فضایل انسانی دروغگویان هستند . حضرت محمد (ص) 

در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختی تو را بشناسد . حضرت محمد ( ص ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

از سعادت آدمی فرزند صالح است . حضرت محمد ( ص ) 

پیران خود را پاس بدارید تا کوچک ها پاس شما را نگه دارند . حضرت محمد ( ص ) 

هدیه بفرستید تا دوستی فزون گردد و نگرانی ها رفع شود . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس سکوت کند نجات یابد . حضرت محمد ( ص ) 

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

بهترین صدقه نگهداری زبان است . حضرت محمد ( ص ) 

محبوب ترین اعمال در نزد خدا ، شادی در دل مومن وارد کردن است . حضرت محمد ( ص ) 

بهترین عمل اجتناب از گناه است . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس کار نیک کند مسلمان باشد یا کافر خداوند او را پاداش می دهد . حضرت محمد ( ص ) 

داناترین مردم کسی است که از مردم نادان فرار کند . حضرت محمد ( ص ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:13 عصر

­­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

خوارترین مردم کسی است که پست شمارد مردم را . حضرت محمد ( ص ) 

دلاورترین مردم آن است که بر هوای نفس غالب آید . حضرت محمد ( ص ) 

وقتی که بر دشمن قدرت یافتی به شکرانه قدرت از او در گذر . حضرت محمد ( ص ) 

کسی که اندیشه اش کم باشد سختیش فراوان است . حضرت محمد ( ص ) 

هرکس از شما خوش خلق تر است پیش من محبوب تر است . حضرت محمد ( ص ) 

پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

هر که دنبال کاری رود و پشتکار به خرج دهد نتیجه می گیرد . حضرت محمد ( ص ) 

همنشین خوب از تنهایی بهتر است و تنهایی از همنشین بد بهتر . حضرت محمد ( ص ) 

مومن همواره در جستجوی حکمت است . حضرت محمد ( ص ) 

کبر ، گناهی است که قابل بخشش نیست . حضرت محمد ( ص ) 

صبور باش که صبوری ترازوی عقل و نشانه توفیق است . حضرت محمد ( ص ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:11 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

فکر و عقل دو دریای عظیمند مرواریدشان حکمت و فرزانگی است . حضرت علی ( ع ) 

بردباری میوه درخت دانش است . حضرت علی ( ع ) 

ارزش هرکسی به اندازه میزان فضل و دانش اوست . حضرت علی ( ع ) 

نخستین پایه ایمان بردباری است . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

دست ها سه گونه اند : دست گیرنده ، دست نگهدارنده و بهترین دست ها دست دهنده است . حضرت محمد ( ص ) 

نمی توان همه را به مال راضی کرد ، اما به حسن خلق می توان . حضرت محمد ( ص ) 

از خوشبختی ها اخلاق نیکوست . حضرت محمد ( ص ) 

سخن نیکو بگوی تا به نیکی تو را یاد کنند . حضرت محمد ( ص ) 

پرهیزگاری ، جان و تن را آسایش می بخشد . حضرت محمد ( ص ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:6 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

تندرستی گواراترین نعمت هاست . حضرت علی ( ع ) 

نخستین نیکی به دیگران روی باز و خندان است . حضرت علی ( ع‌ ) 

بهترین و عالی ترین آرزوها را در خود بپرورانید . حضرت علی ( ع ) 

شرافت به خرد و ادب است نه به ثروت و مال . حضرت علی ( ع ) 

راستگو باشید تا به شما اعتماد داشته باشند . حضرت علی ( ع ) 

نرم باش ولی سست و زبون مباش سخت باش ولی درشتی مکن . حضرت علی ( ع ) 

بخشنده کسی است که آغازگر نیکی باشد . حضرت علی ( ع ) 

در قضاوت سه چیز نباید دخالت کند : هوس ، کینه و قدرت . حضرت علی ( ع ) 

هر عملی که بر کتابت نیاید ضایع گردد . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

بخشندگی انسان را بزرگ می کند . حضرت علی ( ع ) 

تا می توانی خوبی کن و بدکار را با کردار نیک از بدی بازدار . حضرت علی ( ع ) 

مشورت نمودن عین هدایت و رسیدن به صواب است . حضرت علی ( ع ) 

بهای هر مردی به اندازه کاری است که به خوبی انجام می دهد . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:6 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

تندرستی گواراترین نعمت هاست . حضرت علی ( ع ) 

نخستین نیکی به دیگران روی باز و خندان است . حضرت علی ( ع‌ ) 

بهترین و عالی ترین آرزوها را در خود بپرورانید . حضرت علی ( ع ) 

شرافت به خرد و ادب است نه به ثروت و مال . حضرت علی ( ع ) 

راستگو باشید تا به شما اعتماد داشته باشند . حضرت علی ( ع ) 

نرم باش ولی سست و زبون مباش سخت باش ولی درشتی مکن . حضرت علی ( ع ) 

بخشنده کسی است که آغازگر نیکی باشد . حضرت علی ( ع ) 

در قضاوت سه چیز نباید دخالت کند : هوس ، کینه و قدرت . حضرت علی ( ع ) 

هر عملی که بر کتابت نیاید ضایع گردد . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

بخشندگی انسان را بزرگ می کند . حضرت علی ( ع ) 

تا می توانی خوبی کن و بدکار را با کردار نیک از بدی بازدار . حضرت علی ( ع ) 

مشورت نمودن عین هدایت و رسیدن به صواب است . حضرت علی ( ع ) 

بهای هر مردی به اندازه کاری است که به خوبی انجام می دهد . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:4 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

گذشت از گناه نشانه نیک نهادی است . حضرت علی ( ع ) 

قدرت را ، بخشایش آرایش می دهد . حضرت علی ( ع ) 

نادان بنده آرزوی خویش است . حضرت علی ( ع ) 

زیان کارترین شما ستم کارترین شماست . حضرت علی ( ع ) 

انسان بنده احسان است . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

هر کسی را به قدری که احترامت می کند ملاقات کن . حضرت علی ( ع ) 

با بدان نیکی کن تا از بدی آنها جلوگیری کنی . حضرت علی ( ع ) 

آنچه آدمی را صیقل می دهد کار است . حضرت علی ( ع ) 

ارزش نظر مرد به مقدار تجربه و آزمودگی اوست . حضرت علی ( ع ) 

نیکویی و شکفته رویی اولین بخشش و آسان ترین سخاوت است . حضرت علی ( ع ) 

هر روز که گناه نکنی روز عید است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:4 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

گذشت از گناه نشانه نیک نهادی است . حضرت علی ( ع ) 

قدرت را ، بخشایش آرایش می دهد . حضرت علی ( ع ) 

نادان بنده آرزوی خویش است . حضرت علی ( ع ) 

زیان کارترین شما ستم کارترین شماست . حضرت علی ( ع ) 

انسان بنده احسان است . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

هر کسی را به قدری که احترامت می کند ملاقات کن . حضرت علی ( ع ) 

با بدان نیکی کن تا از بدی آنها جلوگیری کنی . حضرت علی ( ع ) 

آنچه آدمی را صیقل می دهد کار است . حضرت علی ( ع ) 

ارزش نظر مرد به مقدار تجربه و آزمودگی اوست . حضرت علی ( ع ) 

نیکویی و شکفته رویی اولین بخشش و آسان ترین سخاوت است . حضرت علی ( ع ) 

هر روز که گناه نکنی روز عید است . حضرت علی ( ع ) 


   1   2   3   4      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ