سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنکه نهال های تقوا کاشت، میوه های هدایت چید . [امام علی علیه السلام]
 
چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:55 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

سودمندترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود . حضرت علی ( ع ) 

ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . حضرت علی ( ع )  

خوب صبرکردن پیش درآمد پیروزی است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس با مردان مشورت نماید از اندیشه های آنان بهره گرفته است . حضرت علی ( ع) 

خواری در درخواست از خلق است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد . حضرت علی ( ع ) 

مردان به بخشش بزرگ شوند . حضرت علی (ع ) 

آن چه که پیش از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است . حضرت علی ( ع ) 

خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد . حضرت علی ( ع ) 

بخشش خدا به اندازه نیت انسان است . حضرت علی ( ع ) 

حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست . حضرت علی ( ع ) 

سه چیز زندگی را ناگوار می دارد : کینه ، حسد و بدخویی . حضرت علی ( ع ) 

ساعتی اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است . حضرت علی ( ع ) 

شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست . حضرت علی ( ع ) 

پوزش و عذرخواهی دلیل خردمندی است . حضرت علی ( ع ) 

دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:55 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

سودمندترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود . حضرت علی ( ع ) 

ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . حضرت علی ( ع )  

خوب صبرکردن پیش درآمد پیروزی است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس با مردان مشورت نماید از اندیشه های آنان بهره گرفته است . حضرت علی ( ع) 

خواری در درخواست از خلق است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد . حضرت علی ( ع ) 

مردان به بخشش بزرگ شوند . حضرت علی (ع ) 

آن چه که پیش از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است . حضرت علی ( ع ) 

خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد . حضرت علی ( ع ) 

بخشش خدا به اندازه نیت انسان است . حضرت علی ( ع ) 

حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست . حضرت علی ( ع ) 

سه چیز زندگی را ناگوار می دارد : کینه ، حسد و بدخویی . حضرت علی ( ع ) 

ساعتی اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است . حضرت علی ( ع ) 

شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست . حضرت علی ( ع ) 

پوزش و عذرخواهی دلیل خردمندی است . حضرت علی ( ع ) 

دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:54 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

سودمندترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود . حضرت علی ( ع ) 

ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . حضرت علی ( ع )  

خوب صبرکردن پیش درآمد پیروزی است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس با مردان مشورت نماید از اندیشه های آنان بهره گرفته است . حضرت علی ( ع) 

خواری در درخواست از خلق است . حضرت علی ( ع ) 

هر کس که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد . حضرت علی ( ع ) 

مردان به بخشش بزرگ شوند . حضرت علی (ع ) 

آن چه که پیش از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است . حضرت علی ( ع ) 

خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد . حضرت علی ( ع ) 

بخشش خدا به اندازه نیت انسان است . حضرت علی ( ع ) 

حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست . حضرت علی ( ع ) 

سه چیز زندگی را ناگوار می دارد : کینه ، حسد و بدخویی . حضرت علی ( ع ) 

ساعتی اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است . حضرت علی ( ع ) 

شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست . حضرت علی ( ع ) 

پوزش و عذرخواهی دلیل خردمندی است . حضرت علی ( ع ) 

دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:52 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

 

آنکه تکبر بر مردم نماید ذلیل و بی مقدار است . حضرت علی ( ع ) 

آنکه تواناتر است آسان تر می بخشد . حضرت علی ( ع ) 

هر دردی را درمانی است جز بداخلاقی که درمان پذیر نیست . حضرت علی ( ع ) 

بخشش سبب افزایش مال است . حضرت علی ( ع ) 

آن که تجربه ها را حفظ کند کارهایش صحیح انجام گیرد . حضرت علی ( ع ) 

دانشمند هر قدر از دانش خویش ببخشد بر آن افزوده است . حضرت علی ( ع) 

از دست دادن فرصت غصه می آورد . حضرت علی ( ع ) 

دانشمند آن کسی است که از یادگرفتن و یاددادن سیر نگردد . حضرت علی ( ع ) 

علم تو را راهنمایی می کند ولی عمل تو را به هدف می رساند . حضرت علی ( ع ) 

خودپرستی آفت دوستی و باعث تباهی خرد است . حضرت علی ( ع ) 

شکیبایی چاره آن کس است که دستش از چاره های دیگر کوتاه باشد . حضرت علی ( ع ) 

دانش چراغ خرد و سرچشمه فضل است . حضرت علی ( ع ) 

آنکس که به غیبت گوش دهد در شمار یک تن از غیبت کنندگان است . حضرت علی ( ع ) 

کسی که شکیبایی کند پیروز شود . حضرت علی ( ع ) 

شناسایی خدا ، روشنایی قلب است . حضرت علی ( ع ) 

نگاه مکن که چه کسی سخن می گوید ببین که چه می گوید . حضرت علی ( ع ) 

حسن ادب سبب پاکیزگی اخلاق است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین مردم کسی است که خشم خود را فرونشاند و هنگام قدرت صبر کند . حضرت علی ( ع ) 

حلم و شکیبایی ، گواه بر زیادی دانش است . حضرت علی ( ع ) 

شرف آدمی به عقل و ادب است نه به مال و نسب . حضرت علی ( ع ) 

ارزش هر کس به قدر همت اوست . حضرت علی ( ع ) 

ترسو را توفیق و کامیابی محال است . حضرت علی ( ع ) 

بهتر از دارایی فراوان ، تندرستی بدن است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:52 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

 

آنکه تکبر بر مردم نماید ذلیل و بی مقدار است . حضرت علی ( ع ) 

آنکه تواناتر است آسان تر می بخشد . حضرت علی ( ع ) 

هر دردی را درمانی است جز بداخلاقی که درمان پذیر نیست . حضرت علی ( ع ) 

بخشش سبب افزایش مال است . حضرت علی ( ع ) 

آن که تجربه ها را حفظ کند کارهایش صحیح انجام گیرد . حضرت علی ( ع ) 

دانشمند هر قدر از دانش خویش ببخشد بر آن افزوده است . حضرت علی ( ع) 

از دست دادن فرصت غصه می آورد . حضرت علی ( ع ) 

دانشمند آن کسی است که از یادگرفتن و یاددادن سیر نگردد . حضرت علی ( ع ) 

علم تو را راهنمایی می کند ولی عمل تو را به هدف می رساند . حضرت علی ( ع ) 

خودپرستی آفت دوستی و باعث تباهی خرد است . حضرت علی ( ع ) 

شکیبایی چاره آن کس است که دستش از چاره های دیگر کوتاه باشد . حضرت علی ( ع ) 

دانش چراغ خرد و سرچشمه فضل است . حضرت علی ( ع ) 

آنکس که به غیبت گوش دهد در شمار یک تن از غیبت کنندگان است . حضرت علی ( ع ) 

کسی که شکیبایی کند پیروز شود . حضرت علی ( ع ) 

شناسایی خدا ، روشنایی قلب است . حضرت علی ( ع ) 

نگاه مکن که چه کسی سخن می گوید ببین که چه می گوید . حضرت علی ( ع ) 

حسن ادب سبب پاکیزگی اخلاق است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین مردم کسی است که خشم خود را فرونشاند و هنگام قدرت صبر کند . حضرت علی ( ع ) 

حلم و شکیبایی ، گواه بر زیادی دانش است . حضرت علی ( ع ) 

شرف آدمی به عقل و ادب است نه به مال و نسب . حضرت علی ( ع ) 

ارزش هر کس به قدر همت اوست . حضرت علی ( ع ) 

ترسو را توفیق و کامیابی محال است . حضرت علی ( ع ) 

بهتر از دارایی فراوان ، تندرستی بدن است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:49 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

انسانی که به موفقیت می رسد دیدگان خود را به موفقیت دوخته است . فلورانس اسکاول شین 

راز موفقیت آن است که شغل را جزو تفریحات خود قرار دهید . مارک تواین 

موفقیت جاده ای است که هرکس خودش باید آن را هموار سازد . بندلر 

موفقیت یک نفر به معنای موفقیت همگی است . وین دایر 

راز موفقیت این است : هدفی را بی وقفه دنبال کنید . آنا پاولوفا 

از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید . کاترین پاندر 

برای موفقیت باید روحیه مصمم داشته باشید . آنتونی رابینز 

برای موفقیت باید شکست بخورید تا بدانید چه چیزی را دفعه بعد انجام ندهید . آنتونی رابینز 

کلید موفقیت در نگه داشتن حد و اندازه برای هر چیز است . آنتونی رابینز 

موفقیت در زندگی مرهون اراده است نه مغز . اقبال لاهوری 

رمز موفقیت تلاش بیشتر و صبر فراوان است . حسین بهزاد 

در سه کار نباید عجله کرد : تولد ، ازدواج و مرگ . کانت 

با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید فصل های خسته کننده را اصلا نخوانید . اسمارت 

ما هنوز فرزندان الهی در تبعید هستیم . جرج برنارد شاو 

ای فرزند سخن به محبت گوی . لقمان حکیم 

مادر ستاره امید است . شو پن 

مادر شعر بهشت است . آندره ژید 

هیچگاه اثرات خوب تعلیم و تربیت مادرم را از دست نخواهم داد . توماس ادیسون 

انسان از مادر ، آزاد زاییده شده است . ژان ژاک روسو 

با پدر و مادر چنان رفتار کن که از اولاد خود توقع داری . سقراط 

انسان حساس ترین دوران دریافت هایش از جهان هستی را در آغوش مادر سپری می نماید . 

محبت در مادر همچون معنا در کلمه است . 

از پرتو اندیشه تیرگی های امور روشن می شود . حضرت علی ( ع ) 

اگر می خواهی از لغزش ها مصون بمانی و عیوبت مستور بماند کم حرف بزن . حضرت علی (ع) 

تنها نزد کسی شکایت کن که بتواند مشکل تو را حل کند . حضرت علی ( ع‌ ) 

شکیبا پیروزی را از دست ندهد اگرچه روزگارانی بر او بگذرد . حضرت علی ( ع ) 

اگر کوه ها به لرزه درآمدند تو پابرجا و استوار باش . حضرت علی ( ع ) 

خردمند تکیه بر کار خود کند و نادان اعتماد بر آرزوی خویش نماید . حضرت علی ( ع ) 

خودپسندی همان ابلهی است . حضرت علی ( ع ) 

آنکس که از لباس تقوی برهنه شد به هیچ لباسی پوشیده نمی شود . حضرت علی ( ع ) 

محبت نردبان رفعت است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:47 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

 

پیروزی واقعی جان آدمی ، فکرکردن است . ویکتور هوگو 

بین پیروزی و شکست یک قدم بیشتر فاصله نیست . ناپلئون بناپارت 

پیروزی یعنی اراده کردن . ناپلئون بناپارت 

پیروزی ، همیشه نصیب کسانی می شود که در راه اصلی قدم برداشته اند . فرانتس لیست 

رمز کلیه پیروزی ها ، اراده است . روبرتسون 

از پیروزی دیگران شاد باش تا از شکست تو متاثر باشند . اقبال لاهوری 

امید و پیروزی در معنی یکی است . محمد حجازی 

انسان از پیروزی چیزی یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها فرا می گیرد . ضرب المثل ایرانی 

ثبات فکری و مشکل شناسی که رمز پیروزی است در برنامه ریزی تحقق پیدا می کند . 

در مسیر زندگی فقط کسانی موفق می شوند که درست تصمیم می گیرند . ماتسوشیتا 

صبر و امید دو عامل موفقیتند . الکساندر دوما 

کار کنید تا به پیروزی برسید ، بکوشید تا به موفقیت نایل شوید . توماس مان 

کوشیدن ، جستن ، یافتن و هرگز تسلیم نشدن ، راز موفقیت است . توماس کارلایل 

معمولا از شکست ها بیشتر می آموزیم تا از موفقیت ها . اسکات 

نخستین گام برای کسب موفقیت این است که از آنچه هستید شادمان باشید.فلورانس اسکاول شین 

ما موفق به دنیا آمده ایم نه شکست خورده . هنری دیوید توریو 

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است . ویلیام شکسپیر 

اعتماد به نفس نخستین راز موفقیت است . رالف والدو امرسون 

مشکلات خود را بر ماسه ها بنویسید و موفقیت هایتان را بر مرمر . پرمودا بترا 

میان آرزو تا موفقیت دو مرحله اصلی وجود دارد ، تلاش و شانس . لافونتن 

آرامش و اطمینان ، بهترین موفقیت است . اوستن 

بیشتر کسانی موفق می شوند که تعریف کمتری می شنوند . امیل زولا 

اغلب آن هایی پیروز و موفق می شوند که کمتر تعریف و تمجید شنیده باشند . امیل زولا 

افرادی موفقند که آمادگی پذیرش تغییر و انعطاف را داشته باشند . آنتونی رابینز 

بزرگ ترین رمز موفقیت این است که رمزی در کار نیست . کلمنت استون 

اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد . مارو اکلینز 

برای موفقیت باید اول باور کنیم که می توانیم . میشل کوردو 

موفقیت یک نتیجه است نه یک هدف . گوستاو فلوبر 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:45 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

 

خوشبختی یعنی هماهنگی آمال ما با حوادث روزگار . گوستاو 

هزاران راه به خوشبختی منتهی می شود . اگر یکی از آن ها مسدود شد راه دیگری را انتخاب کنید . یورسن 

تلاش و پشتکار و میانه روی برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد نمود . بنجامین فرانکلین 

کسی در زندگی خوشبخت می شود که بداند کی صبر کند و کی عمل نماید . والری 

برای خوشبخت زیستن باید موقعیت های مناسب ایجاد کنیم نه اینکه در انتظار آن باشیم . فرانسیس بیکن 

خوشبختی این است که انسان دنیا را همان طور که آرزو می کند ببیند . کورنی 

راز خوشبختی در ادب نهفته است . ماردن 

به کسی می توان مرد گفت که در نکبت و خوشبختی خود را گم نکند . ناپلئون بناپارت 

خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد . زرتشت 

از نشانه های خوشبختی هم صحبتی را خردمندان است . امام حسین ( ع ) 

خوشبختی از داشتن فضایل حاصل می گردد . 

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد لذت تلاش و پیروزی بیشتر است . اریک باترووت 

پیروزی از آن کسانی است که مغزی آماده برای جذب دارند . ناپلئون هیل 

پیروزی انسان را محدود نمی کند بلکه از محدودیت های او می کاهد . استومیتل من 

فقط به پیروزی فکر نکن ، به راه رسیدن به آن فکر کن . آلفرد نوبل 

بدون شکست پیروزی لذتی ندارد . توماس 

پیروزی آسان به دست نمی آید قدر آن را بدانید . گوگول 

ناکامی ها ، بهترین مربیان ما در راه پیروزی و پیشرفت هستند . کنتان 

پیروزی حق کسانی است که از شکست های خود درس گرفته اند . فرانسیس بیکن 

شجاعت نخستین شرط پیروزی است . گراهام بل 

هر کس قدر پیروزی را نداند به شکست خواهد رسید . موریس مترلینگ 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:45 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

 

خوشبختی یعنی هماهنگی آمال ما با حوادث روزگار . گوستاو 

هزاران راه به خوشبختی منتهی می شود . اگر یکی از آن ها مسدود شد راه دیگری را انتخاب کنید . یورسن 

تلاش و پشتکار و میانه روی برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد نمود . بنجامین فرانکلین 

کسی در زندگی خوشبخت می شود که بداند کی صبر کند و کی عمل نماید . والری 

برای خوشبخت زیستن باید موقعیت های مناسب ایجاد کنیم نه اینکه در انتظار آن باشیم . فرانسیس بیکن 

خوشبختی این است که انسان دنیا را همان طور که آرزو می کند ببیند . کورنی 

راز خوشبختی در ادب نهفته است . ماردن 

به کسی می توان مرد گفت که در نکبت و خوشبختی خود را گم نکند . ناپلئون بناپارت 

خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد . زرتشت 

از نشانه های خوشبختی هم صحبتی را خردمندان است . امام حسین ( ع ) 

خوشبختی از داشتن فضایل حاصل می گردد . 

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد لذت تلاش و پیروزی بیشتر است . اریک باترووت 

پیروزی از آن کسانی است که مغزی آماده برای جذب دارند . ناپلئون هیل 

پیروزی انسان را محدود نمی کند بلکه از محدودیت های او می کاهد . استومیتل من 

فقط به پیروزی فکر نکن ، به راه رسیدن به آن فکر کن . آلفرد نوبل 

بدون شکست پیروزی لذتی ندارد . توماس 

پیروزی آسان به دست نمی آید قدر آن را بدانید . گوگول 

ناکامی ها ، بهترین مربیان ما در راه پیروزی و پیشرفت هستند . کنتان 

پیروزی حق کسانی است که از شکست های خود درس گرفته اند . فرانسیس بیکن 

شجاعت نخستین شرط پیروزی است . گراهام بل 

هر کس قدر پیروزی را نداند به شکست خواهد رسید . موریس مترلینگ 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:45 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی

 

خوشبختی یعنی هماهنگی آمال ما با حوادث روزگار . گوستاو 

هزاران راه به خوشبختی منتهی می شود . اگر یکی از آن ها مسدود شد راه دیگری را انتخاب کنید . یورسن 

تلاش و پشتکار و میانه روی برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد نمود . بنجامین فرانکلین 

کسی در زندگی خوشبخت می شود که بداند کی صبر کند و کی عمل نماید . والری 

برای خوشبخت زیستن باید موقعیت های مناسب ایجاد کنیم نه اینکه در انتظار آن باشیم . فرانسیس بیکن 

خوشبختی این است که انسان دنیا را همان طور که آرزو می کند ببیند . کورنی 

راز خوشبختی در ادب نهفته است . ماردن 

به کسی می توان مرد گفت که در نکبت و خوشبختی خود را گم نکند . ناپلئون بناپارت 

خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد . زرتشت 

از نشانه های خوشبختی هم صحبتی را خردمندان است . امام حسین ( ع ) 

خوشبختی از داشتن فضایل حاصل می گردد . 

هر چه موانع جدی تر و سخت تر باشد لذت تلاش و پیروزی بیشتر است . اریک باترووت 

پیروزی از آن کسانی است که مغزی آماده برای جذب دارند . ناپلئون هیل 

پیروزی انسان را محدود نمی کند بلکه از محدودیت های او می کاهد . استومیتل من 

فقط به پیروزی فکر نکن ، به راه رسیدن به آن فکر کن . آلفرد نوبل 

بدون شکست پیروزی لذتی ندارد . توماس 

پیروزی آسان به دست نمی آید قدر آن را بدانید . گوگول 

ناکامی ها ، بهترین مربیان ما در راه پیروزی و پیشرفت هستند . کنتان 

پیروزی حق کسانی است که از شکست های خود درس گرفته اند . فرانسیس بیکن 

شجاعت نخستین شرط پیروزی است . گراهام بل 

هر کس قدر پیروزی را نداند به شکست خواهد رسید . موریس مترلینگ 


   1   2   3   4      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ