سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هیچ مسلمانی، پس از بهره اسلام آوردن، بهره ای همچون برادری خدایی به دست نیاورده است . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:17 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

خاموشی زبان تندرستی انسان است . حضرت محمد ( ص ) 

در دوستی میانه نگهدار که شاید دوست روزی دشمن شود . حضرت محمد ( ص ) 

خوش رویی و مسالمت کلید جنت است . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس که خشم خود را فرونشاند خدا او را اجر دهد . حضرت محمد ( ص ) 

فرمان خدا را عزیز بدار تا خدا تو را عزیز کند . حضرت محمد ( ص ) 

از تکبر اجتناب کن وگرنه دوستی برای تو باقی نمی ماند . حضرت محمد ( ص ) 

دو دوست مانند دو دست اند که آلایش یکدیگر را می شویند . حضرت محمد ( ص ) 

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

انجام دادن کار نیک بهتر از آغاز کردن است . حضرت محمد ( ص ) 

بیش از سه روز قهر جایز نیست . حضرت محمد ( ص ) 

فقری سخت تر از نادانی نیست . حضرت محمد ( ص ) 

هیچ ثروتی نیرومندتر از عقل نیست . حضرت محمد ( ص ) 

خداوند تعالی گشاده رویی و آسان گیری را دوست دارد . حضرت محمد ( ص ) 

هنگام غلبه هوای نفس حق را مراعات کن . حضرت محمد ( ص ) 

حربه ضعیفان شکایت است 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:17 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

خاموشی زبان تندرستی انسان است . حضرت محمد ( ص ) 

در دوستی میانه نگهدار که شاید دوست روزی دشمن شود . حضرت محمد ( ص ) 

خوش رویی و مسالمت کلید جنت است . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس که خشم خود را فرونشاند خدا او را اجر دهد . حضرت محمد ( ص ) 

فرمان خدا را عزیز بدار تا خدا تو را عزیز کند . حضرت محمد ( ص ) 

از تکبر اجتناب کن وگرنه دوستی برای تو باقی نمی ماند . حضرت محمد ( ص ) 

دو دوست مانند دو دست اند که آلایش یکدیگر را می شویند . حضرت محمد ( ص ) 

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

انجام دادن کار نیک بهتر از آغاز کردن است . حضرت محمد ( ص ) 

بیش از سه روز قهر جایز نیست . حضرت محمد ( ص ) 

فقری سخت تر از نادانی نیست . حضرت محمد ( ص ) 

هیچ ثروتی نیرومندتر از عقل نیست . حضرت محمد ( ص ) 

خداوند تعالی گشاده رویی و آسان گیری را دوست دارد . حضرت محمد ( ص ) 

هنگام غلبه هوای نفس حق را مراعات کن . حضرت محمد ( ص ) 

حربه ضعیفان شکایت است 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:15 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

هر سکوتی که خالی از اندیشه بود خطاست . حضرت محمد ( ص ) 

مالی بهتر از عقل و عبادتی مانند تفکر نیست . حضرت محمد ( ص ) 

تو را از سه خوی ناپسند نهی می کنم رشک و آز و تکبر . حضرت محمد ( ص ) 

کم نصیب ترین مردم از سجایای مردانگی و فضایل انسانی دروغگویان هستند . حضرت محمد (ص) 

در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختی تو را بشناسد . حضرت محمد ( ص ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

از سعادت آدمی فرزند صالح است . حضرت محمد ( ص ) 

پیران خود را پاس بدارید تا کوچک ها پاس شما را نگه دارند . حضرت محمد ( ص ) 

هدیه بفرستید تا دوستی فزون گردد و نگرانی ها رفع شود . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس سکوت کند نجات یابد . حضرت محمد ( ص ) 

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

بهترین صدقه نگهداری زبان است . حضرت محمد ( ص ) 

محبوب ترین اعمال در نزد خدا ، شادی در دل مومن وارد کردن است . حضرت محمد ( ص ) 

بهترین عمل اجتناب از گناه است . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس کار نیک کند مسلمان باشد یا کافر خداوند او را پاداش می دهد . حضرت محمد ( ص ) 

داناترین مردم کسی است که از مردم نادان فرار کند . حضرت محمد ( ص ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:15 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

هر سکوتی که خالی از اندیشه بود خطاست . حضرت محمد ( ص ) 

مالی بهتر از عقل و عبادتی مانند تفکر نیست . حضرت محمد ( ص ) 

تو را از سه خوی ناپسند نهی می کنم رشک و آز و تکبر . حضرت محمد ( ص ) 

کم نصیب ترین مردم از سجایای مردانگی و فضایل انسانی دروغگویان هستند . حضرت محمد (ص) 

در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختی تو را بشناسد . حضرت محمد ( ص ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

از سعادت آدمی فرزند صالح است . حضرت محمد ( ص ) 

پیران خود را پاس بدارید تا کوچک ها پاس شما را نگه دارند . حضرت محمد ( ص ) 

هدیه بفرستید تا دوستی فزون گردد و نگرانی ها رفع شود . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس سکوت کند نجات یابد . حضرت محمد ( ص ) 

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

بهترین صدقه نگهداری زبان است . حضرت محمد ( ص ) 

محبوب ترین اعمال در نزد خدا ، شادی در دل مومن وارد کردن است . حضرت محمد ( ص ) 

بهترین عمل اجتناب از گناه است . حضرت محمد ( ص ) 

هر کس کار نیک کند مسلمان باشد یا کافر خداوند او را پاداش می دهد . حضرت محمد ( ص ) 

داناترین مردم کسی است که از مردم نادان فرار کند . حضرت محمد ( ص ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:0 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

بلندپایه ترین مردم درخردواندیشه کسی است که خودرا ازمشورت بی نیازنداند.حضرت علی(ع) 

زکات تندرستی فرمانبرداری از خداست . حضرت علی ( ع ) 

آنچه که از علم بهتر است تجربه است . حضرت علی ( ع ) 

نهایت دینداری داشتن ایمان است . حضرت علی ( ع ) 

مرد دل آگاه بیدار است . حضرت علی ( ع ) 

هر رنج و ناراحتی را گشایشی باشد . حضرت علی ( ع ) 

بهترین اشیاء جدید آن و بهترین دوستان قدیمی آن است . حضرت علی ( ع ) 

جهل آدمی به نقص خویش از بزرگترین گناهان است . حضرت علی ( ع ) 

پیش از پیری جوانی و قبل از بیماری تندرستی را دریاب . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 3:59 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

بلندپایه ترین مردم درخردواندیشه کسی است که خودرا ازمشورت بی نیازنداند.حضرت علی(ع) 

زکات تندرستی فرمانبرداری از خداست . حضرت علی ( ع ) 

آنچه که از علم بهتر است تجربه است . حضرت علی ( ع ) 

نهایت دینداری داشتن ایمان است . حضرت علی ( ع ) 

مرد دل آگاه بیدار است . حضرت علی ( ع ) 

هر رنج و ناراحتی را گشایشی باشد . حضرت علی ( ع ) 

بهترین اشیاء جدید آن و بهترین دوستان قدیمی آن است . حضرت علی ( ع ) 

جهل آدمی به نقص خویش از بزرگترین گناهان است . حضرت علی ( ع ) 

پیش از پیری جوانی و قبل از بیماری تندرستی را دریاب . حضرت علی ( ع ) لیست کل یادداشت های این وبلاگ