سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند می فرماید : گفتگوی علمی در میان بندگانم دلهای مرده راحیات می بخشد؛ آن گاه که در آن به امر من برسند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:11 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

فکر و عقل دو دریای عظیمند مرواریدشان حکمت و فرزانگی است . حضرت علی ( ع ) 

بردباری میوه درخت دانش است . حضرت علی ( ع ) 

ارزش هرکسی به اندازه میزان فضل و دانش اوست . حضرت علی ( ع ) 

نخستین پایه ایمان بردباری است . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

دست ها سه گونه اند : دست گیرنده ، دست نگهدارنده و بهترین دست ها دست دهنده است . حضرت محمد ( ص ) 

نمی توان همه را به مال راضی کرد ، اما به حسن خلق می توان . حضرت محمد ( ص ) 

از خوشبختی ها اخلاق نیکوست . حضرت محمد ( ص ) 

سخن نیکو بگوی تا به نیکی تو را یاد کنند . حضرت محمد ( ص ) 

پرهیزگاری ، جان و تن را آسایش می بخشد . حضرت محمد ( ص ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:6 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

تندرستی گواراترین نعمت هاست . حضرت علی ( ع ) 

نخستین نیکی به دیگران روی باز و خندان است . حضرت علی ( ع‌ ) 

بهترین و عالی ترین آرزوها را در خود بپرورانید . حضرت علی ( ع ) 

شرافت به خرد و ادب است نه به ثروت و مال . حضرت علی ( ع ) 

راستگو باشید تا به شما اعتماد داشته باشند . حضرت علی ( ع ) 

نرم باش ولی سست و زبون مباش سخت باش ولی درشتی مکن . حضرت علی ( ع ) 

بخشنده کسی است که آغازگر نیکی باشد . حضرت علی ( ع ) 

در قضاوت سه چیز نباید دخالت کند : هوس ، کینه و قدرت . حضرت علی ( ع ) 

هر عملی که بر کتابت نیاید ضایع گردد . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

بخشندگی انسان را بزرگ می کند . حضرت علی ( ع ) 

تا می توانی خوبی کن و بدکار را با کردار نیک از بدی بازدار . حضرت علی ( ع ) 

مشورت نمودن عین هدایت و رسیدن به صواب است . حضرت علی ( ع ) 

بهای هر مردی به اندازه کاری است که به خوبی انجام می دهد . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:6 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

تندرستی گواراترین نعمت هاست . حضرت علی ( ع ) 

نخستین نیکی به دیگران روی باز و خندان است . حضرت علی ( ع‌ ) 

بهترین و عالی ترین آرزوها را در خود بپرورانید . حضرت علی ( ع ) 

شرافت به خرد و ادب است نه به ثروت و مال . حضرت علی ( ع ) 

راستگو باشید تا به شما اعتماد داشته باشند . حضرت علی ( ع ) 

نرم باش ولی سست و زبون مباش سخت باش ولی درشتی مکن . حضرت علی ( ع ) 

بخشنده کسی است که آغازگر نیکی باشد . حضرت علی ( ع ) 

در قضاوت سه چیز نباید دخالت کند : هوس ، کینه و قدرت . حضرت علی ( ع ) 

هر عملی که بر کتابت نیاید ضایع گردد . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

بخشندگی انسان را بزرگ می کند . حضرت علی ( ع ) 

تا می توانی خوبی کن و بدکار را با کردار نیک از بدی بازدار . حضرت علی ( ع ) 

مشورت نمودن عین هدایت و رسیدن به صواب است . حضرت علی ( ع ) 

بهای هر مردی به اندازه کاری است که به خوبی انجام می دهد . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:4 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

گذشت از گناه نشانه نیک نهادی است . حضرت علی ( ع ) 

قدرت را ، بخشایش آرایش می دهد . حضرت علی ( ع ) 

نادان بنده آرزوی خویش است . حضرت علی ( ع ) 

زیان کارترین شما ستم کارترین شماست . حضرت علی ( ع ) 

انسان بنده احسان است . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

هر کسی را به قدری که احترامت می کند ملاقات کن . حضرت علی ( ع ) 

با بدان نیکی کن تا از بدی آنها جلوگیری کنی . حضرت علی ( ع ) 

آنچه آدمی را صیقل می دهد کار است . حضرت علی ( ع ) 

ارزش نظر مرد به مقدار تجربه و آزمودگی اوست . حضرت علی ( ع ) 

نیکویی و شکفته رویی اولین بخشش و آسان ترین سخاوت است . حضرت علی ( ع ) 

هر روز که گناه نکنی روز عید است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:4 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

گذشت از گناه نشانه نیک نهادی است . حضرت علی ( ع ) 

قدرت را ، بخشایش آرایش می دهد . حضرت علی ( ع ) 

نادان بنده آرزوی خویش است . حضرت علی ( ع ) 

زیان کارترین شما ستم کارترین شماست . حضرت علی ( ع ) 

انسان بنده احسان است . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

هر کسی را به قدری که احترامت می کند ملاقات کن . حضرت علی ( ع ) 

با بدان نیکی کن تا از بدی آنها جلوگیری کنی . حضرت علی ( ع ) 

آنچه آدمی را صیقل می دهد کار است . حضرت علی ( ع ) 

ارزش نظر مرد به مقدار تجربه و آزمودگی اوست . حضرت علی ( ع ) 

نیکویی و شکفته رویی اولین بخشش و آسان ترین سخاوت است . حضرت علی ( ع ) 

هر روز که گناه نکنی روز عید است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:3 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

ز دوستی با نادان خودداری کن . حضرت علی ( ع ) 

اندیشه نیک و مستقیم بهترین اندیشه بشر است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین دام برای دوست یابی گشاده رویی و خوشرویی است . حضرت علی ( ع ) 

شجاع باشید و فراموش نکنید که برای جاودان ماندن اولین شرط است . حضرت علی ( ع ) 

آمد و شد زیاد ملالت و بیزاری می آورد . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

حفظ و نگهداری تجربه ها راس عقل است . حضرت علی ( ع ) 

یاد خدا داروی بیماری جان هاست . حضرت علی (ع ) 

هیچ چیز همانند مشورت درستی و حقیقت را آشکار نمی سازد . حضرت علی ( ع ) 

بالاترین پرهیزگاری مخالفت با خواهش های نفس است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:3 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

ز دوستی با نادان خودداری کن . حضرت علی ( ع ) 

اندیشه نیک و مستقیم بهترین اندیشه بشر است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین دام برای دوست یابی گشاده رویی و خوشرویی است . حضرت علی ( ع ) 

شجاع باشید و فراموش نکنید که برای جاودان ماندن اولین شرط است . حضرت علی ( ع ) 

آمد و شد زیاد ملالت و بیزاری می آورد . حضرت علی ( ع ) 

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی

حفظ و نگهداری تجربه ها راس عقل است . حضرت علی ( ع ) 

یاد خدا داروی بیماری جان هاست . حضرت علی (ع ) 

هیچ چیز همانند مشورت درستی و حقیقت را آشکار نمی سازد . حضرت علی ( ع ) 

بالاترین پرهیزگاری مخالفت با خواهش های نفس است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:1 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

از آن تخم که در کشتزار زندگی افشانده ای خوشه خواهی چید . حضرت علی ( ع ) 

عقل مرکب علم است . حضرت علی ( ع ) 

زبان معیار نقص عقل و کمال عقل است . حضرت علی (ع ) 

بیچاره ترین مردم کسی است که از اصلاح نفس خود عاجز بماند . حضرت علی ( ع ) 

بخشنده باش اما ولخرج نباش حسابگر باش اما سخت گیر نباش . حضرت علی ( ع ) 

زبان شما ، شناسنامه و معرف شخصیت شماست . حضرت علی ( ع ) 

دقت در امور سرمایه است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین و عالی ترین آرزوها را در خود بپرورانید . حضرت علی ( ع ) 

غیبت کردن آخرین تلاش افراد ناتوان است . حضرت علی ( ع ) 


چهارشنبه 89 مرداد 20 , ساعت 4:1 عصر

­پیامک عاشقانه  پیامک خفن  پیامک سرکاری پیامک دوستانه  پیامک سخن بزرگان  پیامک مذهبی  پیامک عشقولانه  پیامک جدید 89

از آن تخم که در کشتزار زندگی افشانده ای خوشه خواهی چید . حضرت علی ( ع ) 

عقل مرکب علم است . حضرت علی ( ع ) 

زبان معیار نقص عقل و کمال عقل است . حضرت علی (ع ) 

بیچاره ترین مردم کسی است که از اصلاح نفس خود عاجز بماند . حضرت علی ( ع ) 

بخشنده باش اما ولخرج نباش حسابگر باش اما سخت گیر نباش . حضرت علی ( ع ) 

زبان شما ، شناسنامه و معرف شخصیت شماست . حضرت علی ( ع ) 

دقت در امور سرمایه است . حضرت علی ( ع ) 

بهترین و عالی ترین آرزوها را در خود بپرورانید . حضرت علی ( ع ) 

غیبت کردن آخرین تلاش افراد ناتوان است . حضرت علی ( ع ) لیست کل یادداشت های این وبلاگ