سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] بسا کسى که با نعمتى که بدو دهند . به دام افتد ، و با پرده‏اى که بر گناه او پوشند فریفته گردد ، و با سخن نیک که در باره‏اش گویند آزموده شود ، و خدا هیچ کس را به چیزى نیازمود چون مهلتى که بدو عطا فرمود . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

اس ام اس ­عاشقانه اس ام اس ­خفن اس ام اس ­سرکاری اس ام اس ­دوستانه اس ام اس ­جدی89 اس ام اس ­عشقولانه اس ام اس ­سخن­بزرگان اس ام اس ­مذهبی


بلندپایه ترین مردم درخردواندیشه کسی است که خودرا ازمشورت بی نیازنداند.حضرت علی(ع) 


زکات تندرستی فرمانبرداری از خداست . حضرت علی ( ع ) 


آنچه که از علم بهتر است تجربه است . حضرت علی ( ع ) 


نهایت دینداری داشتن ایمان است . حضرت علی ( ع ) 


مرد دل آگاه بیدار است . حضرت علی ( ع ) 


هر رنج و ناراحتی را گشایشی باشد . حضرت علی ( ع ) 


بهترین اشیاء جدید آن و بهترین دوستان قدیمی آن است . حضرت علی ( ع ) 


جهل آدمی به نقص خویش از بزرگترین گناهان است . حضرت علی ( ع ) 


پیش از پیری جوانی و قبل از بیماری تندرستی را دریاب . حضرت علی ( ع ) 


سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی


سودمندترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود . حضرت علی ( ع ) 


ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . حضرت علی ( ع )  


خوب صبرکردن پیش درآمد پیروزی است . حضرت علی ( ع ) 


هر کس با مردان مشورت نماید از اندیشه های آنان بهره گرفته است . حضرت علی ( ع) 


خواری در درخواست از خلق است . حضرت علی ( ع ) 


هر کس که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد . حضرت علی ( ع ) 


مردان به بخشش بزرگ شوند . حضرت علی (ع ) 


آن چه که پیش از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است . حضرت علی ( ع ) 


خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد . حضرت علی ( ع ) 


بخشش خدا به اندازه نیت انسان است . حضرت علی ( ع ) 


حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست . حضرت علی ( ع ) 


سه چیز زندگی را ناگوار می دارد : کینه ، حسد و بدخویی . حضرت علی ( ع ) 


ساعتی اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است . حضرت علی ( ع ) 


شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست . حضرت علی ( ع ) 


پوزش و عذرخواهی دلیل خردمندی است . حضرت علی ( ع ) 


دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب . حضرت علی ( ع ) 


سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی


سودمندترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود . حضرت علی ( ع ) 


ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . حضرت علی ( ع )  


خوب صبرکردن پیش درآمد پیروزی است . حضرت علی ( ع ) 


هر کس با مردان مشورت نماید از اندیشه های آنان بهره گرفته است . حضرت علی ( ع) 


خواری در درخواست از خلق است . حضرت علی ( ع ) 


هر کس که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد . حضرت علی ( ع ) 


مردان به بخشش بزرگ شوند . حضرت علی (ع ) 


آن چه که پیش از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است . حضرت علی ( ع ) 


خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد . حضرت علی ( ع ) 


بخشش خدا به اندازه نیت انسان است . حضرت علی ( ع ) 


حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست . حضرت علی ( ع ) 


سه چیز زندگی را ناگوار می دارد : کینه ، حسد و بدخویی . حضرت علی ( ع ) 


ساعتی اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است . حضرت علی ( ع ) 


شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست . حضرت علی ( ع ) 


پوزش و عذرخواهی دلیل خردمندی است . حضرت علی ( ع ) 


دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب . حضرت علی ( ع ) 


سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی


سودمندترین دانش آن دانشی است که به آن عمل شود . حضرت علی ( ع ) 


ارجمندترین مردم کسانی هستند که ادب دارند . حضرت علی ( ع )  


خوب صبرکردن پیش درآمد پیروزی است . حضرت علی ( ع ) 


هر کس با مردان مشورت نماید از اندیشه های آنان بهره گرفته است . حضرت علی ( ع) 


خواری در درخواست از خلق است . حضرت علی ( ع ) 


هر کس که فکر و تدبیر دارد از هر چیز که ببیند پند می گیرد . حضرت علی ( ع ) 


مردان به بخشش بزرگ شوند . حضرت علی (ع ) 


آن چه که پیش از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است . حضرت علی ( ع ) 


خوش اخلاقی روزی را فراوان کند و دوستان را مانوس سازد . حضرت علی ( ع ) 


بخشش خدا به اندازه نیت انسان است . حضرت علی ( ع ) 


حقیقت یقین در توکل داشتن به خداست . حضرت علی ( ع ) 


سه چیز زندگی را ناگوار می دارد : کینه ، حسد و بدخویی . حضرت علی ( ع ) 


ساعتی اندیشه کردن بهتر از مدتی عبادت کردن است . حضرت علی ( ع ) 


شادی مومن در چهره اش و اندوهش در قلب اوست . حضرت علی ( ع ) 


پوزش و عذرخواهی دلیل خردمندی است . حضرت علی ( ع ) 


دوری کردن از گناه بهتر است از کار خوب . حضرت علی ( ع ) 


سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

پیامک عاشقانه پیامک خفن پیامک سرکاری پیامک دوستانه پیامک سخن بزرگان پیامک مذهبی پیامک عشقولانه پیامک جدید89 اس ام اس  عاشقانه اس ام اس  خفن اس ام اس  سرکاری اس ام اس  دوستانه اس ام اس  جدی89 اس ام اس -عشقولانه اس ام اس  سخن بزرگان اس ام اس  مذهبی


 


آنکه تکبر بر مردم نماید ذلیل و بی مقدار است . حضرت علی ( ع ) 


آنکه تواناتر است آسان تر می بخشد . حضرت علی ( ع ) 


هر دردی را درمانی است جز بداخلاقی که درمان پذیر نیست . حضرت علی ( ع ) 


بخشش سبب افزایش مال است . حضرت علی ( ع ) 


آن که تجربه ها را حفظ کند کارهایش صحیح انجام گیرد . حضرت علی ( ع ) 


دانشمند هر قدر از دانش خویش ببخشد بر آن افزوده است . حضرت علی ( ع) 


از دست دادن فرصت غصه می آورد . حضرت علی ( ع ) 


دانشمند آن کسی است که از یادگرفتن و یاددادن سیر نگردد . حضرت علی ( ع ) 


علم تو را راهنمایی می کند ولی عمل تو را به هدف می رساند . حضرت علی ( ع ) 


خودپرستی آفت دوستی و باعث تباهی خرد است . حضرت علی ( ع ) 


شکیبایی چاره آن کس است که دستش از چاره های دیگر کوتاه باشد . حضرت علی ( ع ) 


دانش چراغ خرد و سرچشمه فضل است . حضرت علی ( ع ) 


آنکس که به غیبت گوش دهد در شمار یک تن از غیبت کنندگان است . حضرت علی ( ع ) 


کسی که شکیبایی کند پیروز شود . حضرت علی ( ع ) 


شناسایی خدا ، روشنایی قلب است . حضرت علی ( ع ) 


نگاه مکن که چه کسی سخن می گوید ببین که چه می گوید . حضرت علی ( ع ) 


حسن ادب سبب پاکیزگی اخلاق است . حضرت علی ( ع ) 


بهترین مردم کسی است که خشم خود را فرونشاند و هنگام قدرت صبر کند . حضرت علی ( ع ) 


حلم و شکیبایی ، گواه بر زیادی دانش است . حضرت علی ( ع ) 


شرف آدمی به عقل و ادب است نه به مال و نسب . حضرت علی ( ع ) 


ارزش هر کس به قدر همت اوست . حضرت علی ( ع ) 


ترسو را توفیق و کامیابی محال است . حضرت علی ( ع ) 


بهتر از دارایی فراوان ، تندرستی بدن است . حضرت علی ( ع ) 


سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


شب قدر، فاصله مُلک و ملکوت را به حداقل ممکن می‌رساند.


***


شب قدر، گشاینده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.


***


شب قدر، لاله‌ای شکفته در کویر شب‌های عادی سال است.


***


آی فقیران غنی، کجایید که شبهای قدر آمده است؟!


***


تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی


شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی


لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم


سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


تقدیری سراسر خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی، سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.


***


خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و یک اتفاق ویژه می افتد و آن اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده می شود.


***


کجایید خاکیان سدره نشین و زمینیان آسمانی که ملکوتیان امشب شیفته شمایند؟!


***


شب قدر، سرنوشت یکسال ما تعیین می شود. این شبها را از دست ندهیم. برای تعجیل در فرج مولایمان دعا کنیم.


***


فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان و بخشش معاصی و بردن آنها به ملکوت مسابقه داده و منتظر ندای بنده خدا هستند. (اللهم لبیک) مرا دعا کنید.


سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


امشب رحمت دوست جاریست، مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


emshab rahmate dost jarist mesle rood, na manande baran, agar deletan larzid, boghzetan tarkid


kasi inja mohtaje doast, agar yadetan bod baran gereft, doai be hale mane biaban bokonid


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


امشب سر مهربان نخلی خم شد،،، در کیسه نان بجای خرما غم شد/ در کنج خرابه ها زنی شیون کرد ،،، همبازی کودکان کوفه کم شد..


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


emshab sare mehrabane nakhli kham shod, dar kiseye nan be jaye khorma gham shod


dar konje kharabe ha zani shivan kard, ham bazie kodakane kofe kam shod


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


باشورحسینی وصلابت حسنی درسوگ علی میگرییم. دعایتان توشه ی بی برگی ما


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.ba shore hoseini va salabate hasani dar soge ali migeriim , doayetan tosheye bi bargie ma


سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


امشب تمام آینه ها را


صدا کنید. گاه اجابت است رو به سوی خداکنید. ای دوستان آبرودار در نزد حق، درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید.


 


emshab tamame aeene ha ra doa konid . ey dostane abroo dar dar nazde hagh. dar nime shabe ghadr mara ham doa konid


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


چون نامه جرم ما به هم پیچیدند * بردند به دیوان عمل سنجیدند * بیش ازهمگان گناه مابود ولی ما را به محبت علی(ع)بخشیدند.


با عرض تسلیت در لیالی قدر این حقیر را ازدعای خیرخویش فراموش نکنید.التماس دعا


 


chon name jorme ma be ham pichidand bordand be divane amal sanjidand, bish az hamegan gonahe mabod vali mara be mohabbate ali bakhshidand


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


مارا به دعا کاش فراموش نسازند


رندان سحر خیز که صاحب نفسانند


 


mara be doa kash nasazand faramoosh . rendane sahar khiz ke saheb nafasanand


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


از عرش صدای ربنا می آید


آوای خوش خدا خدا می آید


فریاد که درهای بهشت باز کنید


مهمان خدا سوی خدا می آید


 


az arsh sedaye rabana miayad/ avaye khoshe neda neda miayad


faryad ke darhaye behesh baz konid/ mehmane khoda soye khoa miayad


سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


 


گویند کریم است و گنه می بخشد......گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم


 


goyand karim asto gonah mibakhshad / giram ke bebakhshad ze khejalat che konam


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


قاآنی:شرمنده از آنیم که در روز مکافات/اندر خور عفو تو نکردیم گناهی


 


ga;ani : sharmande az anim ke dar rooze mokafat / andar khore afve to nakardim gonahi


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


میگن هر موقع آب می نوشی بگو "یا حسین" این روزا وقتی آب می بینی و نمی نوشی ، آروم بگو "یا ابا الفضل"


 


migan har moghe ab minoshi bego ya hosein . in rooza vaghti ab mibini va neminooshi aroom bego ya abalfazl


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


یا رب ز تو امروز عطا می طلبم


هشیاری و بخشش خطا می طلبم


مقبولی روزه و نماز و طاعات


از درگه لطفت به دعا می طلبم


 


ya rab ze to emrooz ata mitalabam


hoshyari va bakhshesh ata mitalabam


maghbolie roze va namazo taat


az dargahe lotfat be doa mitalabam


سه شنبه 89 شهریور 16 , ساعت 4:35 عصر

اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


یکی ازبهترین وقت های دعا که مستجاب میشه وقتی هست که از همه چیز نا امید


هستیم و یک ذره غرور هم نداریم . بخصوص اگر موقع افطار باشد . . .


 


yeki az behtarin vaght haye doa ke mostajab mishe vaghti hast ke az hame chiz na omid hastim va yek zare ghorur nadarim


be khosoos agar moghe eftar bashe


 


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


ز مردم دل بکن یاد خدا کن . خدا را وقت تنهایی صدا کن . در آن حالت که اشکت می چکد گرم . غنیمت دان و ما را هم دعا کن


 


ze mardom del bekan yade khoda kon. khoda ra vaghte tanhai seda kon


dar an halat ke ashkat michekad garm. ghanimat daro ma ra ham doa kon


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


کاش در این رمضان لایق دیدار شوم / سحری با نظر لطف تو بیدار شوم


کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان / تا که هم سفره ی تو لحظه ی افطار شوم


 


kash dar in ramezan layeghe didar shavam/sahari ba nazare lotfe to bidar shavam


kash menat begozari be saram mehdi jan/ ta ke ham sofreye to lahzeye didar shavam


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


اس ام اس شب قدر, پیامک شب قدر, اس ام اس تسلیت شب قدر, sms شب قدر, payamak شب قدر سری اول که توسط سایت فارسی موبایل جمع آوری و در اختیار شما قرار گرفته است.


مارا به دعا کاش نسازند فراموش / رندان سحرخیز که صاحب نفسانند


فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک


 


mara be doa kash nasazand faramoosh


rendabe sahar khoiz ke saheb nafasanand


   1   2   3   4   5      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ